برچسب زده شده با : کمیسیون اجتماعی مجلس

نماینده دو دوره رزن و درگزین در مجلس، عملکرد عین اللهی، وزیر بهداشت و درماندر توزیع پزشک، تجهیزات پزشکی و درمانی و ساخت درمانگاه و بیمارستان در مراکز استان ها در مقایسه با شهرستان ها را مصداق بی عدالتی دانست و گفت که از عملکرد وزیر بهداشت رضایت ندارد.