برچسب زده شده با : هشدار زلزله

اخیرا برخی از مشترکان همراه اول به دلیل آنچه خطای تیم تحقیقاتی در ارسال پیام تست یک سرویس جدید، اعلام شد، به اشتباه پیام هشدار زلزله دریافت کردند و پس از مشخص شدن علت این اشتباه، این سوال بوجود آمد که اپراتور اول در حال تست چه سرویسی بوده است؟