برچسب زده شده با : فضای سبز شهری

شهردار اسلامشهر از احیاء قنوات اسلامشهر و استفاده از آب آنها برای آبیاری فضای سبز شهری خبر داد.