برچسب زده شده با : سپهر الکترونیک

درحالی که دولت انقلابی ابراهیم رئیسی مدعی برخورد با هرگونه فامیل بازی و انتصابات ابهام امیز است اما در عمل میبینیم در این دولت شاهد انتصاباتی پرحاشیه و بدور از چشم نهاد های نظارتی هستیم.