برچسب زده شده با : سند برنامه عملياتي متروي تهران

مديرعامل متروي تهران گفت: سند برنامه عملياتي متروي تهران زيرساخت پايش و رصد پروژه‌ها و بخش‌های مختلف بر اساس حجم اجرايي و ريالي كار در شركت مترو و مبناي مذاكرات با مراجع مختلف جهت تحقق برنامه‌ها و منابع مالي شركت است.