برچسب زده شده با : رویکرد فرهنگی و اجتماعی

شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم با رویکردی اجتماعی و فرهنگی در کنار سایر وظایف و مسئولیت های مهم مدیریت شهری کار خود را آغاز کرده است.