برچسب زده شده با : حفظ اراضی شهر تهران

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تشکیل کمیته صیانت از حریم با محوریت شهرداری تهران و دادستانی با حضور نمایندگان و روسای دستگاه های متولی واقع در حریم خبر داد.