برچسب زده شده با : 12 ایستگاه

مديرعامل شركت متروى تهران گفت:بهره‌بردارى از 3 پست برق جديد و ۱۲ ایستگاه مترو در برنامه سال جارى قرار دارد كه در صورت تامين منابع مالى در نظر گرفته شده براى سال جارى، اين برنامه محقق مى‌شود.