برچسب زده شده با : ژانر جنایی

به گزارش ثمره نیوز،دنیــا پره از آدمائیه که تصور میکنــن بیگناهن، چون نمیخــوان قبــول کنن کــه انجام بعضــی از کارهای حتی به ظاهر ســاده یا نقض بعضــی قوانیــن به موجــب قانون کشــوری کــه توی اون زندگی میکنن ممکنه جرم تلقــی بشــه، البته مجرمای خطرنا کی هم هســتن که با توجیهــات احمقانه، برای ارتــکاب جرائمــی که […]