برچسب زده شده با : نمای ساختمان

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران ضوابط، مصوبات و برنامه های مدیریت شهری برای ساماندهی سیما و منظر شهری و نما ساختمان ها را تشریح کرد.

رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهر تهران گفت: با توجه به اهمیت ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری به عنوان یکی از تکالیف فرادست، در هفتمین جلسه کمیسیون ماده پنج سال جاری با کلیات ضوابط عام نمای ساختمانی موافقت شد.