برچسب زده شده با : نماینده بستان آباد

وزارت بهداشت برخلاف نظر مقام معظم رهبری که فرمودند بیماران نباید به جز رنج بیماری، رنج دیگری داشته باشند عمل کرده است.