برچسب زده شده با : نصیر شهر

به منظور مدیریت و ارتقاء کمّی و کیفی آب شرب شهروندان عملیات اصلاح و توسعه شبکه در نصیر شهر انجام و به اتمام رسید .