برچسب زده شده با : معماری و شهرسازی

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران از فراهم شدن امكان ثبت اعتراض مالك به آراء صادره كميسيون های ماده صد به صورت برخط از طریق كارتابل شهروندي در "سامانه تهران من" خبر داد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تشکیل کمیته صیانت از حریم با محوریت شهرداری تهران و دادستانی با حضور نمایندگان و روسای دستگاه های متولی واقع در حریم خبر داد.