برچسب زده شده با : معصومه محمدی

خطیب نمازجمعه شریف آباد با اشاره به جنگ ترکیبی فتنه اخیر در کشور گفت: اقتصاد نابسامان کشور بخشی به دلیل افراد غیر متخصص در تیم اقتصادی است اما بخش دیگر به دلیل کودتای اقتصادی دشمنان در ادامه فتنه جنگ ترکیبی اخیر است.

خطیب نمازجمعه شریف آباد گفت: حرکت مقام معظم رهبری در اعلام عفو عمومی حرکتی حکیمانه در راستای خلق و خوی نبوی بود و باعث ایجاد امید و نشاط اجتماعی گردید.