برچسب زده شده با : معاون فرهنگ و رسانه

با حکمی از سوی مهدی محمدی، رئیس فرهنگسرای رسانه شهرداری تهران، امیرعباس صادقی به عنوان معاون فرهنگ و رسانه این مرکز منصوب شد.