برچسب زده شده با : مرکز137

روسای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و مرکز سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی ۱۳۷ پلاس بر توسعه همکاری این دو مجموعه تاکید کردند.