برچسب زده شده با : لوله آب

در راستای اقدامات برنامه محور و سالیانه ، بخشی از شبکه توزیع آب اسلامشهر در قالب اصلاح شبکه و انشعابات تکمیل و در مدار بهر ه برداری قرار گرفت .

با استفاده از اعتبارات جاری و داخلی پروژه لوله گذاری و توسعه شبکه به طول 240 متر در نسیم شهر انجام و به اتمام رسید