برچسب زده شده با : عین الهی

رضا محمودی لموکی مرد پشت پرده عین اللهی در مجلس، علی رغم دریافت پیشنهاد معاونت پارلمانی وزارت بهداشت، از این وزارتخانه رفت تا با توجه به شناختی که نسبت به حال و هوای این روزهای مجلس دارد شائبه های استیضاح وزیر بهداشت بیش از پیش تقویت شود.