برچسب زده شده با : سه راه گیری

در راستای اقدامات برنامه محور و سالیانه ، بخشی از شبکه توزیع آب اسلامشهر در قالب اصلاح شبکه و انشعابات تکمیل و در مدار بهر ه برداری قرار گرفت .

با هدف ارتقاء کمّی آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین یک مورد عملیات سه راه گیری 300 میلی متری در واوان انجام و به اتمام رسید .