برچسب زده شده با : سامانه AVL

مدیرعامل شرکت متروی تهران گفت: راه اندازي سامانه AVL ضمن كمك به جلوگیری خروج ارز از کشور منجر به كاهش زمان بهره برداری از ایستگاه های مترو مي شود.