برچسب زده شده با : روابط عمومی شورای عالی استان ها

مهرداد امینی زاده نماینده مردم استان کرمان در شورای عالی استان ها گفت: این درحالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس دومین استان فقیر کشور است. مردمانش با فقر و بیکاری، کپر نشینی، مسکن، آموزش، بهداشت، سلامت و ریزگردها و توسعه نامتوازن دست و پنجه نرم می کنند. به گزارش ثمره نیوز به […]