برچسب زده شده با : رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی

مدیرکل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از واریز ماهانه یک‌ میلیون و دویست هزار تومان به حساب مادران فرزندان زیر شش سال شهرداری تهران خبر داد.