برچسب زده شده با : راه اندازی خط

نبود شبکه حمل و نقل عمومی مناسب در شهراحمدآباد مستوفی اسلامشهر ، موجب نارضایتی شهروندان شده بود که طی پیگیری های انجام شده خط تاکسی به مقصد میدان آزادی تهران جهت تسهیل در عبور و مرور مردم شریف احمدآباد راه اندازی شد.