برچسب زده شده با : خط4

هم زمان با اجرای طرح استقبال از مهر اقدامات متعددی در خطوط مترو تهران و حومه در حال انجام است که به طور خاص در خط چهار ۱۶ دستگاه پله برقی اورهال شده و مراحل اورهال سایر پله‌برقی‌ها طبق برنامه‌ریزی و اولویت تعیین شده در دست اجراست.

رئیس شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر 2 روش تامين مالي سرمايه گذاري مجتمع هاي ايستگاهي و نيز به كار گيري تبصره TOD بهترين روش تامين منابع مالي براي توسعه خطوط مترو است كه با جمع آوري نقدينگي سرگردان به كاهش تورم در كشور نيز كمك مي كند.