برچسب زده شده با : خط4

رئیس شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر 2 روش تامين مالي سرمايه گذاري مجتمع هاي ايستگاهي و نيز به كار گيري تبصره TOD بهترين روش تامين منابع مالي براي توسعه خطوط مترو است كه با جمع آوري نقدينگي سرگردان به كاهش تورم در كشور نيز كمك مي كند.