برچسب زده شده با : خصوصی

آیا یک هزار پزشک حاذق و کادر درمانی یکی از بزرگترین بیمارستان های فوق تخصصی مشهور بخش خصوصی تهران بر اثر مشکلات ناشی از اقدامات خودسرانه يك مدير متخلف ناچار به ترک وطن و مهاجرت اجباری خواهند شد ؟