برچسب زده شده با : جهاد کشاورزی اسلامشهر

سرپرست اداره جهاد کشاورزی اسلامشهر گفت: در سطح شهرستان اسلامشهر 191 هکتار کلزا کشت شده است.