برچسب زده شده با : توسط مرکز تحقیق و توسعه اپراتور اول تلفن همراه

مرکز تحقیق و توسعه اپراتور اول ارتباطی، براساس نقشه راه توسعه محصولات و فناوری، اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه تست شبکه G4 و G5 کرده تا قدرت ارتباطی کشور را در رقابت با شرکت‌های جهانی به منصه نمایش بگذارد.