برچسب زده شده با : اوراق مشارکت

علي امام مدیرعامل شرکت مترو از انتشار اوراق مشاركت سال 98 شركت متروي تهران به عامليت بانك رفاه خبر داد.