برچسب زده شده با : آبفای شهر پرند

مدیر امور آبفای شهر پرند گفت:از ابتدای سال تا کنون تعداد 150 فقره انشعاب غیرمجاز در اقطار مختلف شناسایی ، کشف ، جمع آوری و تبدیل به مجاز شد .