برچسب زده شده با : آبفای شهرک امام حسین

طی 4 ماه اخیر تعداد 58 رشته انشعاب غیر مجاز در شهرک امام حسین علیه السلام شناسائی و جمع آوری شده است .